SUPAYA DIPIKANYAAH MITOHA

Selasa, 27 Maret 2012


       Ieu tulisan dihususkeun  pikeun jalma-jalma anu masih keneh baroga mitoha.Tujuanana supaya urang tetep langgeng dipikaheman jeung dipiasih ku Mitoha salalawasna.Diantara palakiahna teh di handap ieu kasanggakeun :
1.Biasakeun upami kaparengkeun mitoha urang aya nganjang ka imah urang,omat urang ulah rek kumawani mapagkeun mitoha bari di katepel…margi bilih ngajadikeun mamala ka diri urang keneh.
2.Mitoha urang teh kolot urang-urang keneh, hartina ku urang wajib salawasna dipupusti di dama-dama,ulah kumawani boga niat dina hate hayang nyoba-nyoba ngababuk pundukna.
3.Anu disebut mitoha,geus tangtu jalma.Omat urang ulah rek nyoba-nyoba boga paniatan hayang   ngagelutkeun mitoha jeung maung lodaya,sanajan eta mitoha teh papada sarua bengisna jeung bengalna.
 4.Lamun dina mangsana usum lebaran,urang ulah rek boga paniatan hayang kapuji ku mitoha kucara mere kopeah anu aya bacaan “ AWAS ADA ANJING GALAK “
5.Umumna anu disebut mitoha teh umurna sok leuwih kolot batan diri urang.Kacida pisan teu hadena lamun hiji minantu hayang buru-buru ngubur mitoha, padahal eta si mitoha teh masih keneh boga napas jeung bisa kenehngarenghap.
6 Lamun anu disebut mitoha pamit rek mulang sabada nganjang ti imah urang, anu alus mah urang kudu wani ngajajapkeun bari dibekelan keur ongkos mulangna.Omat ulah arek nyoba-nyoba kumawani ngeprokan atawa nyurakan komo bari jeung dibaledogan mah estu kudu dipahing pisan,bisi  bae eta kalakuan urang teh kaasupkeun kana jalma anu gede doraka ka kolot.
7 Ieu pituduh teh bakal karasa pisan mangpaatna pikeun urang, lamun bae ngaregepkeunana henteu bari  jeung  teuteuleuman di jero sumur.

NELEPUN TI JERO SUMURSahédi
:
“Halo…? Ieu sareng Jang Birin ?”
Birin
:
“Leres…! Ieu sareng saha ?”
Sahédi
:
“Akang ti Ci'unjat, Kang Sahédi ?”
Birin
:
“Kumaha Kang ? Geuning ngerebek sora Telepuna ogé, teu pati jelas kakupingna ku abdi mah Kang ?”
Sahédi
:
“Nya pasti moal pati jelas, da Akangna ogé nelepuna bari teuleum di Jero Sumur.”

HADIAH KEJUTAN

Senin, 17 Oktober 2011

Anda butuh super hadiah ? Andalah yang beruntung. Segera dapatkan hadiah kejutan dari Kami : Sebuah Sepeda motor lengkap dengan surat-suratnya.
1. Ada Surat Tagihan dari Leasing.
2. Ada Surat dari Kantor Pakgadai.
3. Ada Surat Tilang dari Kepolisian.Dan ada surat wasiat dari Mitoha
Pokoknya lengkap Deh…! Buruaan…! Anda terlambat? Andalah yang kiamat…!

Ceuk Iklan...!!!

SI DUYÉH JADI IMAM

Selasa, 20 September 2011

Si Duyéh geus kawéntar pikeun di lembur kuring mah, kaasup salasahiji budak pamuda anu sok leukeun milampah mabok. Dina hiji waktu, kuring jeung sa batur-batur, manggihan Si Duyéh tatahar arék ngalaksanakeun solat magrib. Kuring kacida reueusna nempo kalakuan Si Duyéh harita kitu téh. Panyangka dicokot anu alusna baé haté téh. ”Meureun insaf ayeuna mah Si Duyéh téh, da katempona geus daék migawé pagawéan anu diwajibkeun ku agama,” cekéng téh. Kusabab Si Duyéh harita geus leuwih ti heula datang ka jero masjid bari geus tatahar arék ngAdégkeun solat. Nya kuring jeung sabatur-batur harita téh milu ngamamum berjamaah ka manéhna. Dina Adégan solat anu kahiji sabada réngsé patihah, Si Duyéh kadéngé maca surat anu rada pondok surat Al-Ikhlas. Sorana antaré rada merenah, betah kadéngéna. Ngan dina Adégan anu kadua, sabada maca surat Al-Fatihah, kadéngéna Si Duyéh ngarandeg eureun heula. Panyangka téh boa aya anu poho. Ku sabab ngarandegna rada lila. Salasaurang anu milu ngamamum harita aya anu hideng ngucapkeun kalimah “ Subhhanalloh…”. Tujuanana geus pasti ngingetan ka imam. Tapi di luar panyangka. Sabada aya anu ngucapkeun subhhanalloh, Si Duyéh anu harita keur mancén jadi imam, ngarérét ka tukang, ka jajaran anu keur ngamamum ka manéhna. Bari ngarérét Si Duyéh nyarita kieu “ Keun baé Kullhu deui…?” cenah ceuk Si Duyéh harita, nanya ka balaréa anu aya di tukangeunana. Atuh ger baé anu keur solat téh saleuseurian. Solat jadi ébat. Tungtungna solat magrib dibalikan deui jeung imamna diganti ku anu leuwih siap. Si Duyéh pindah ka tukang, teu nyanggupan deui jadi imam, sabab manéhna rumasa cenah susuratanana ngan ukur bisa sa kulhu-kulhuna wungkul.

ASAL USUL ANTING MARADONA

Jumat, 16 September 2011

Argéntina raket patalina jeung ngaran pamaén bola anu disebut Maradona. Maradona téh salasahiji pamaén atawa pelatih lagéndaris anu asalna ti nagara Argéntina. Diantara kaistiméwaan Maradona, nya éta dina ceulina sok tara lésot tina mamaké anting. Sanggeus ditaliti pangna manéhna sok mamaké anting dina ceulina téh, cenah ngahaja geusan ngalaksanakeun paréntah jeung amanat nu jadi kolotna. Tujuanana taya lian supaya lamun Maradona keur maén bal di Afrika, atawa di nagara anu sok loba sasatoanana gampil pikeun ngabédakeunana.Mana Monyét, mana Maradona? Bilih teu percanten? Mangga baé taroskeun ka kulawargana Maradona.

Cara cara Miara waos

Rabu, 14 September 2011

Nurutkeun Dukun di Lembur, cara-cara miara waos anu saé téh dianatawisna :
1. Upami waos tos koropok kedah énggal ditambal, teras upami tos ditambal énggal di kompa.
2. Biasakeun upami waos anu koropok nuju karaos nyeri, énggal landongan atanapi purulukan ku semén bodas .
3. Upami waosna tos katawis ungger, omat urang teu kénging nyobi-nyobi hoyong dicabok ku mitoha.
4. Biasakeun upami badé ngosok waos teu kénging di payuneun maung lodaya anu keur lapar.
5. Waos téh mangrupa bagian anu penting dina baham, kumargi kitu omat waos urang teu kenging dianggo nyobi-nyobi ngégél tihang listrik.
6. Supados waos salamina katawis ngeplak bodas, biasakeun saméméh angkat, waos urang kedah di pulas ku apu.

Peserta Piala Dunia

Minggu, 11 September 2011

Saréréa pasti masih inget ngeunaan Piala Dunia Sépak Bola Akbar dina taun 2010. Anu harita lumangsungna di nagara Afrika. Lamun ku urang leukeun di titénan kalayan taliti ngaran-ngaran nagara pamilon anu milu makalangan harita, horéng téh geuning sabagian pamilon téh asal muasalna mah karéréanana ti daérah Sunda. Geura yu urang tataan : - Brazil, asalna tina Burujul - Nigéria, asalna tina Nagrég - Gana, asalna tina Gunung Nangka - Jepang , asalna tina jampang - Perancis, asalna tina Peranakan Ciamis - Uruguay, asalna tina urug angen
- Italy, asalna tina Ciawi tali,alias air bambu iket. Tuh..hébat pan urang sunda téh nya?